Aktywni w pracy

Aktywni w pracy plakat

Cel projektu:


Głównym celem projektu zaplanowanym do 31 marca 2026 r. jest podniesienie zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min. 40% z 84 osób niepracujących z niepełnosprawnościami z terenu województwa śląskiego przez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej w okresie od 01.04.2024 r. do 31.03.2026 r.

Do kogo kierujemy projekt?


Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i pozostające bez zatrudnienia;
 • osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego.

Wsparcie w ramach projektu


Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • indywidualne wsparcie kreatora kariery;
 • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym;
 • indywidualne specjalistyczne poradnictwo psychologiczne;
 • grupowe warsztaty aktywizacyjne;
 • mentoring;
 • pośrednictwo pracy
 • szkolenia/kursy zawodowe
 • staże zawodowe

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:


Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

 • wypełniony i podpisany FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY;
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 • życiorysu (CV) – w przypadku braku dokumentu nie załącza się.

Zaproszenie do składania ofert w projekcie „Aktywni w pracy” na wynajem sal doradczych i sali szkoleniowej


W związku z rozpoczęciem projektu „Aktywni w pracy” zapraszamy do złożenia oferty na wynajem sal na indywidualne doradztwo zawodowe, mentoring, pośrednictwo pracy oraz wsparcie psychologiczne oraz sali na grupowe warsztaty aktywizacyjne  i szkolenia zawodowe w Katowicach. Zapraszamy do złożenia oferty do dnia 27 marca 2024 r. g. 15.00 w Biurze Projektu przy ul. Brata Alberta 4 w Katowicach lub email: marzena.folda@caritas.katowice.pl.

Szczegóły zapytania znajdują się w załączeniu:

Okres realizacji projektu


01.04.2024 r. – 31.03.2026 r.

Całkowita wartość projektu 1 362 381,27 zł

Kwota dofinansowania: 1 290 453,27 zł

Wkład własny: 71928,00 zł

Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji, w ramach konkursu „Możemy więcej” nr 1/2023

Harmonogram działań:


Rekrutacja beneficjentów ostatecznych – termin: od IV 2024 r./IV 2025 r. do momentu zakwalifikowania do projektu po 42 uczestników w każdym roku.

Organizacja grupowych warsztatów aktywizujących – termin: IV 2024 r./ IV 2025 r. – XII 2024 r./XII 2025 r.

Opracowanie Indywidualnego Planu Działania – termin: IV 2024 r./IV 2025 r. – III 2025 r./III 2026 r.

Realizacja form wsparcia (warsztaty, szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy, wsparcie psychologiczne, monitoring wsparcia) – termin: IV 2024 r. – III 2026 r.

Kontakt:

E-mail: rekrutacja@caritas.katowice.pl

Tel: 605 608 519

Wymagane dokumenty (formularz zgłoszeniowy oraz CV) należy dostarczyć do biura projektu przy ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice w godz. 7:00-15:00 w dni robocze.

O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, kompletność dokumentów oraz pozytywna rekomendacja kreatora kariery.

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy