Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Cel projektu:Świadczenie usług asystencji osobistej na rzecz 77 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o stopniu znacznym lub traktowanych na równi z ww. z obszaru statutowego działania Caritas Archidiecezji Katowickiej w obrębie aglomeracji śląskiej do 31.12.2023 roku.

Asystent osobisty - informacja o dofinansowaniu projektu

Grupa docelowa:


 1. 26 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 2. 40 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 3. 4 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 4. 7 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które:a. zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) na terenie województwa śląskiego.

  b. nie korzystają z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych Programach/Projektach jeżeli realizacja usługi asystencji osobistej prowadzona jest w czasie i terminach zbieżnych z wnioskowanym wsparciem

  c. nie korzystają z usług opiekuńczych bądź usług środowiskowego domu samopomocy w ogólności bądź innego analogicznego wsparcia finansowanego ze środków publicznych, chyba że usługi te prowadzone są w innych godzinach niż świadczenie usług asystenta w ramach Programu.

Formy wsparcia:


Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegające na pomocy w czynnościach m.in. wypełniania ról społecznych, przemieszczania się poza miejscem zamieszkania, podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem.


Wymiar godzinowy wsparcia:

 • 44,50 godzin / miesiąc dla osób ze znacznym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 24 godziny / miesiąc dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną
 • 23 godziny / miesiąc dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:


 • Karta zgłoszenia do Programu
 • Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu
 • Oświadczenie o nie korzystaniu z usług zbieżnych z realizowanym projektem
 • Deklaracja wyboru asystenta
 • Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do realizacji usług asystencji osobistej + dokument poświadczający kwalifikacje
 • Oświadczenie o posiadaniu udokumentowanego doświadczenia w realizacji usług asystencji osobistej + dokumenty poświadczający doświadczenie
 • Oświadczenie o zatrudnieniu w Caritas Archidiecezji Katowickiej lub jednostkach organizacyjnych (jeśli dotyczy)
 • Klauzula informacyjna RODO_asystent
 • Klauzula informacyjna RODO_osoba niepełnosprawna
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 • Dokument ustanawiający opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).

Okres realizacji:


1.03.2023r – 31.12.2023r

Kwota dofinansowania:


1 040 050,00 zł


Projekt finansowany jest w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2023

Harmonogram działań:


 • Dokumentacja projektowa: opracowanie wzorów dokumentów projektowych i procedur w projekcie, zawarcie umów z kadrą zarządzającą projektem, ustalenie harmonogramu działań projektowych III.2023.
 • Promocja projektu i rekrutacja: upowszechnienie informacji o projekcie w strukturach lokalnych Beneficjenta, wśród obecnych asystentów i instytucji lokalnych, spotkania rekrutacyjne, zawieranie umów z asystentami i osobami z niepełnosprawnościami: III – VIII.2023.
 • Usługi asystenckie: realizacja usług asystencji osobistej, monitoring jakości realizowanych usług asystencji osobistej IV – XII.2023.
 • Zarządzanie projektem: monitoring wskaźników projektu, rozliczenia miesięczne świadczonych usług oraz kosztu dojazdu, rozliczenia finansowe projektu III – XII.2023.

Kontakt


Email: asystent@caritas.katowice.pl

Telefon: 693 851 563


Wymagane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice w godz. 7:00-15:00.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy