Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów ON – edycja 2023 POBYT CAŁODOBOWY

Cel projektu:


Wsparcie poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w innym miejscu wskazanym przez osobę z niepełnosprawnościami lub uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów ON– edycja 2023 - informacja o dofinansowaniu

Nabór w ramach ww. projektu adresowany jest do:


członków rodzin lub opiekunów zamieszkałych na obszarze statutowego działania Caritas Archidiecezji Katowickiej w obrębie aglomeracji śląskiej, zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawujących opiekę nad dzieckiem poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu z niepełnosprawności lub osobą dorosłą z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość korzystania z doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, świadczonej w ramach dziennego pobytu miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w terminie do 17 grudnia 2023 r

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego
 • złoży Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wypełnioną przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/fizjoterapeutę/pielęgniarkę

Usługa opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny ma na celu:

 • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki,
 • zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Osoby zainteresowane, które chciałyby skorzystać z opieki wytchnieniowej – pobyt dzienny proszone są o przedłożenie następujących dokumentów:


 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
 • Dokument ustanawiający opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).
  • Karta zgłoszenia do Programu
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z usług zbieżnych z realizowanym projektem
 • Oświadczenie Uczestnika Projektu
 • Deklaracja wyboru asystenta
 • Klauzula informacyjna RODO_UP
 • Wzór umowy z UP
 • Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM wraz z dodatkową informacją do wzoru karty pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny (nie obowiązkowo).

Wymagane dokumenty od Asystenta:


 • Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do realizacji usług asystencji osobistej
 • Oświadczenie o posiadaniu udokumentowanego doświadczenia w realizacji usług asystencji osobistej
 • Oświadczenie o zatrudnieniu w Caritas Archidiecezji Katowickiej lub jednostkach organizacyjnych (jeśli dotyczy)
 • Klauzula informacyjna RODO_ asystent
 • Kwestionariusz osobowy dla zleceniobiorcy/przyjmującego do wykonania umowy zlecenie.

Planowana liczba osób objętych wsparciem:


 • 20 dorosłych osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi.
 • 10 osób dorosłych znacznym stopniu z niepełnosprawnością sprzężoną lub orzeczeniami równoważnymi

Okres realizacji


1.02.2023r – 31.12.2023r

Dofinansowanie i całkowita wartość zadania: 689 040,00 zł


Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, na podstawie umowy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2023 Osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów związanych z udziałem w programie.

Harmonogram działań


 • Dokumentacja projektowa: opracowanie wzorów dokumentów projektowych i procedur w projekcie, zawarcie umów z kadrą zarządzającą projektem, ustalenie harmonogramu działań projektowych: II.2023
 • Promocja projektu i rekrutacja: upowszechnienie informacji o projekcie w strukturach lokalnych Beneficjenta, wśród obecnych asystentów i instytucji lokalnych, spotkania rekrutacyjne, zawieranie umów z asystentami i osobami z niepełnosprawnościami: III.2023
 • Usługi opieki wytchnieniowej: realizacja usług asystencji osobistej, monitoring jakości realizowanych usług asystencji osobistej: IV – XII.2023
 • Zarządzanie projektem: monitoring wskaźników projektu , rozliczenia miesięczne świadczonych usług oraz kosztu dojazdu, rozliczenia finansowe projektu: IV – XII.2023

Kontakt


E-mail: ow@caritas.katowice.pl

Tel: 535 022 570


Wymagane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice w godz. 7:00-15:00.

O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy