Pomoc asystenta – wsparcie osób z niepełnosprawnościami z województwa śląskiego

Cel projektu:


Zwiększenie samodzielności i/lub poprawa funkcjonowania 100 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), którzy mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów z województwa śląskiego poprzez świadczenie usług asystencji osobistej do 31.03.2024 roku.

Wsparcie osób z niepełnosprawnością z woj. śląskiego - informacja o dofinansowaniu

Grupa docelowa:


  • osoba dorosła zamieszkująca na terenie województwa śląskiego
  • osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, która ma długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami.
  • osoba nie korzystająca z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów (jeżeli realizacja usługi asystencji osobistej prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów) w czasie i terminach zbieżnych z wnioskowanym wsparciem.

Formy wsparcia:


Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegające na pomocy w czynnościach m.in. wypełniania ról społecznych, przemieszczania się poza miejscem zamieszkania, podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem. Wymiar godzinowy wsparcia zostanie wskazany w Indywidualnym Planie Działania.

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:


  • karta zgłoszenia osoby niepełnosprawnej
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów)
  • dokument ustanawiający opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu:

ul. Brata Alberta 4 40-020 Katowice w godz. 7:00-15:00


O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba godzin wsparcia jest ustalana na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Okres realizacji:


01.05.2023 r. – 31.03.2024 r.

Kwota dofinansowania:


2 966 280,00 zł

Całkowita wartość:


2 996 280,00 zł


Projekt finansowany jest w całości ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji, w ramach konkursu „Działamy razem” 1/2022

Harmonogram projektu:


  • Etap I – Rekrutacja asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych kwalifikujących się do otrzymania wsparciaTermin: maj 2023 do momentu zakwalifikowania do projektu 100 uczestników.
  • Etap II  – Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla osób niepełnosprawnych określającego dysfunkcje uczestnika, formy oczekiwanej pomocy oraz wymiaru godzinowego wsparciaTermin: maj – do momentu zakwalifikowania żądanej liczby uczestników
  • Etap III – Realizacja usług asystencji osobistej wraz z monitoringiem wsparcia

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy