Twój asystent – wspólna siła

Twój asystent plakat

Cel projektu:


Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i/lub poprawa funkcjonowania 100 osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną,
intelektualną lub w zakresie zmysłów z województwa śląskiego poprzez świadczenie usług asystencji osobistej do 31.03.2025 roku.

Grupa docelowa


Uczestnikami projektu mogą zostać:

 • osoba dorosła zamieszkująca na terenie województwa śląskiego;
 • osoba z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, która ma długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, psychiczną, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, utrudniać w sposób istotny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami;
 • osoba niekorzystająca z tej samej formy wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektach (jeżeli realizacja usługi asystencji osobistej prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów) w czasie i terminach zbieżnych z wnioskowanym wsparciem;
 • w przypadku gdy osoba jest uczestnikiem warsztatów terapii zajęciowej, środowiskowych domów samopomocy lub innych placówek zakres realizowanego w projekcie wsparcia nie powiela się z działaniami podejmowanymi w placówce na rzecz danego uczestnika, zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii lub indywidualnym planem postępowania wspierająco – aktywizującego lub innym planem/programem wsparcia opracowanym zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów normujących sposób funkcjonowania placówki.

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby:

 • posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub posiadające orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • samotnie gospodarujące, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich,
 • niekorzystające z placówek pobytu całodobowego, środowiskowego domu samopomocy, dziennego domu pomocy, warsztatu terapii zajęciowej, zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej, ośrodka rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczego lub innego analogicznego wsparcia finansowanego ze środków publicznych
 • niekorzystające z innego wsparcia w formie usług asystencji osobistej w ramach programów realizowanych ze środków publicznych

Wsparcie w ramach projektu


Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polegające na pomocy w czynnościach m.in. wypełniania ról społecznych, przemieszczania się poza miejscem zamieszkania, podejmowania aktywności życiowej i komunikowania się z otoczeniem. Wymiar godzinowy wsparcia zostanie wskazany w Indywidualnym Planie Działania.

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:


Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 • Karta zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do projektu;
 • Klauzula informacyjna RODO_osoba niepełnosprawna;
 • Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów);
 • Dokument ustanawiający opiekuna prawnego / pełnomocnika osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy).

W przypadku wskazania asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w karcie zgłoszenia wymagane jest przedłożenie dokumentów:

 • Klauzula informacyjna RODO_asystent;
 • Kwestionariusz osobowy dla asystenta;
 • Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do realizacji usług asystencji osobistej (dobrowolne);
 • Oświadczenie o posiadaniu udokumentowanego doświadczenia w realizacji usług asystencji osobistej (dobrowolne).

Nabór


Wymagane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu w terminie 02.04.2024 r. – 09.04.2024 r.:

Caritas Archidiecezji Katowickiej

Biuro projektu

ul. Brata Alberta 4

40-020 Katowice

(godz. 7:00 – 15:00)

Liczba godzin wsparcia jest ustalana na podstawie Indywidualnego Planu Działania.

Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane!

Kontakt:

asystent@caritas.katowice.pl

telefon: +48 530 977 140

Okres realizacji projektu


01.04.2024 r. – 31.03.2025 r.

Kwota dofinansowania: 2 934 078,00 zł

Wkład własny: 36 450,00 zł

Całkowita wartość: 2 970 528,00 zł

 

Projekt finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji, w ramach konkursu „Możemy więcej” nr 1/2023

Harmonogram działań:


Etap I: Rekrutacja asystentów osobistych osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych kwalifikujących się do otrzymania wsparcia.

Termin: 2 kwietnia 2024 r. – 9 kwietnia 2024 r.

Etap II: Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla osób niepełnosprawnych określającego dysfunkcje uczestnika, formy oczekiwanej pomocy oraz wymiaru godzinowego wsparcia.

Termin: 11 kwietnia – do momentu zakwalifikowania żądanej liczby uczestników

Etap III: Realizacja usług asystencji osobistej wraz z monitoringiem wsparcia.

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy