Zdobądź pracę!

Cel projektu:


Podniesienie zdolności do podjęcia i utrzymania zatrudnienia min. 30 % osób niepracujących objętych kompleksową aktywizacją zawodową z 40 osób niepełnosprawnych zamieszkujących województwo śląskie do 31 marca 202 4r.

Rozmowa kwalifikacyjna

Uczestnikiem projektu Zdobądź pracę może zostać:


 • Osoba dorosła powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnościami pozostająca bez zatrudnienia w wieku aktywności zawodowej, która nie osiągnęła wieku emerytalnego
 • Osoba zamieszkująca (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) teren województwa śląskiego.
 • Osoba nieobjęta takimi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizowanych w tym samym czasie.
 • Osoba niekorzystająca z tych samych form wsparcia w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów (jeżeli realizacja tej formy wsparcia prowadzi, w każdym z projektów, do osiągnięcia takich samych efektów).
 • Osobą będąca uczestnikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej (jeśli dotyczy), o ile zakres merytoryczny projektu nie dotyczy działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii, przygotowanym przez radę programową warsztatu.
 • Osoba będąca uczestnikiem Środowiskowego Domu Samopomocy (jeśli dotyczy), o ile zakres merytoryczny projektu nie dotyczy działań podejmowanych na rzecz uczestnika zgodnie z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego.
 • Osoba będąca mieszkańcem / podopiecznym innych placówek finansowanych ze środków publicznych (jeśli dotyczy), o ile zakres merytoryczny projektu nie dotyczy działań podejmowanych na rzecz mieszkańca / podopiecznego zgodnie z planem / programem wsparcia opracowanym zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów normujących sposób funkcjonowania placówki.

Formy wsparcia:


 • Wsparcie Kreatora Kariery
 • Wsparcie Doradcy Zawodowego
 • Grupowe Warsztaty Aktywizacyjne
 • Mentoring
 • Pośrednictwo Pracy
 • Szkolenia/ kursy zawodowe
 • Staże zawodowe.

Wymagane dokumenty od kandydata do projektu:


 • Formularz zgłoszeniowy
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
 • Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające brak odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, lub zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy (w przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne)
 • Dokumentu potwierdzającego pełnienie funkcji opiekuna prawnego w stosunku do ubezwłasnowolnionego kandydata do projektu (jeśli dotyczy)
 • Życiorysu (CV) – w przypadku braku dokumentu nie załącza się

Okres realizacji projektu


01.07.2023r – 31.03.2024r

Całkowita wartość projektu: 435 875,56 zł


Kwota dofinansowania

376 755,56 zł

Wkład własny

59’120,00 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy o zlecenie realizacji zadań w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji, w ramach konkursu „Działamy razem” 1/2022

Harmonogram działań:


 • Rekrutacja beneficjentów ostatecznych kwalifikujących się do otrzymania wsparcia

  Termin: lipiec 2023r do momentu zakwalifikowania do projektu 40 uczestników.

 • Organizacja grupowych warsztatów aktywizujących

  Termin: lipiec 2023r do styczeń 2024r

 • Opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla Beneficjentów Ostatecznych

  Termin: lipiec 2023r do marzec 2024r.

 • Realizacja form wsparcia (warsztaty, szkolenia, staże zawodowe, pośrednictwo pracy)

  Termin: lipiec 2023 – marzec 2024

Kontakt


Email: marzena.folda@caritas.katowice.pl

Telefon: 693 851 563

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do biura projektu: ul. Brata Alberta 4, 40-020 Katowice w godz. 7:00-15:00


O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, kompletność dokumentów oraz pozytywna rekomendacja kreatora kariery.

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy