Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Caritas Archidiecezji Katowickiej

Caritas Archidiecezji Katowickiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Caritas Archidiecezji Katowickiej.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023.07.14
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023.07.14

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023.07.14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz audytu zleconego ekspertom zewnętrznym.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest …………………. adres poczty elektronicznej katowice@caritas.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
  • sposób kontaktu,
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Caritas Archidiecezji Katowickiej zrealizuje żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Caritas Archidiecezji Katowickiej niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Caritas Archidiecezji Katowickiej może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy nastąpi odmowa realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku:

 

Budynek Caritas Archidiecezji Katowickiej położony jest w mieście Katowice, przy ul. Wita Stwosza 20. Teren posiada rzeźbę płaską. Obiekt jest ogrodzony. Brama wjazdowa na posesję znajduje się od strony ul. Wita Stwosza.

Wejście główne do budynku zaprojektowano od strony zachodniej, bezpośredni dostęp do budynku z poziomu gruntu (bez progów). Istnieją także dwa wejścia boczne od strony południowej, a drugie od strony północnej (dostępne są jedynie dla pracowników). Istnieje jeszcze jedno wyjście tylne od zaplecza kuchni. Wyjściem tym wychodzą tylko pracownicy Caritas.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

 

W budynku istnieją 4 segmenty 4-kondygnacje (parter, I, II i III piętro). Pomiędzy segmentami można przemieszać się windą lub schodami. Budynek nie posiada piwnicy. Wszystkie biura i pokoje są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pochylni, platform, pętli komunikacyjnych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

 

Budynek Caritas ma prywatny parking otoczony ogrodzeniem, który jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Dojście z parkingu do wejścia budynku jest pozbawione barier architektonicznych.

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy