Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA
CARITAS ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skrócie zwane RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Caritas Archidiecezji Katowickiej z siedzibą w Katowicach, ul. Wita Stwosza 20, 40-042 Katowice.
 2. W Caritas Archidiecezji Katowickiej został powołany inspektor danych osobowych: Pan Tomasz Piesiur i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail: abi@medialearning.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. W celu rekrutacji – dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu pracy (art. 221 Kodeksu pracy) oraz na podstawie Art. 6, ust 1, lit b RODO, jako dane niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie zgody z Art. 6, ust 1, lit a RODO;
  2. W celu zatrudnienia – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
  3. W celu wykonania umowy na świadczenie usług – na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
   przed zawarciem umowy).
  4. Dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Caritas Archidiecezji Katowickiej na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisów podatkowych i zakresu rachunkowości i innych obowiązujących ustaw. art.6 ust.1 lit
   c RODO.
  5. W celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
   – podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
  6. W celu realizacji zadań statutowych Caritas Archidiecezji Katowickiej,
   • Prowadzenie działalności charytatywnej
   • Udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób.
   • Tworzenie i prowadzenie punktów pomocy prawnej
   • Udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
   • Promocja i organizacja wolontariatu
   • Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
   • Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788)
   • Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
   • Tworzenie i prowadzenie, a także dofinansowywanie ośrodków charytatywnowypoczynkowych,
   • Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
   • Organizowanie i dofinansowania wyjazdów dzieci i młodzieży z ubogich rodzin na wycieczki, kolonie i obozy, oraz leczenie w kraju i za granicą,
   • Udzielanie osobom potrzebującym bezpośredniego wsparcia finansowego na zakup artykułów pierwszej potrzeby, w tym leków, odzieży i żywności, rehabilitację, leczenie
   • Organizowanie specjalnych akcji pomocy charytatywnej, w tym zbiórek odzieży i żywności na rzecz ofiar katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
   • Tworzenie i prowadzenie placówek opieki, w tym domów pomocy społecznej, domów dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji zawodowej, domów samotnej matki, domów dziecka, schronisk i noclegowni, kuchni dla ubogich, ognisk wychowawczych oraz świetlic socjoterapeutycznych
   • g. W celu realizacji programów, dotacji.
 4.  Zbieramy dane osobowe na podstawie przekazanych przez Panią/Pana informacji oraz otrzymywanych danych z instytucji publicznych oraz innych organizacji realizujących swoje cele statutowe.
 5. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane jest zawsze określony w stosownych regulaminach i umowach dla których zbierane są dane osobowe lub okres wynikający z aktów obowiązującego prawa.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Caritas Archidiecezji Katowickiej oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Caritas Archidiecezji Katowickiej może powierzyć przetwarzanie danych, w myśl art. 28 RODO, innemu podmiotowi w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego powyżej celu ich przetwarzania.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia (jeżeli dane osobowe nie są wymagane prawnie), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednakże niepodanie danych osobowych może skutkować niemożliwością udzielenia wsparcia/ zawarcia umowy.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Bezpieczeństwo Państwa danych osobowych jest dla nas równie ważne jak dbanie o jak najlepszą
  jakość naszych usług.

Zapisz się do naszego newslettera

Odwiedź nasze serwisy